Nadační fond má nového ředitele

Dosavadní ředitel Nadačního fondu Martiny Roeselové, Bohumír Valter, na vlastní žádost skončil ve své funkci. Jeho nástupcem zvolila správní rada fondu Dušana Brinzanika.

Bohumír Valter řídil chod fondu od jeho začátku v roce 2016. Za dobu jeho působení poskytl fond Pamětní grant Martiny Roeselové 24 mladých vědkyním a vědcům působícím v České republice.

„Pan Valter má zásadní podíl na úspěšném rozjezdu a fungování našeho fondu a my jsme mu velmi vděčni za jeho práci. Přejeme mu hodně štěstí a pevné zdraví do dalších let,“ říká předsedkyně správní rady fondu Iva Pichová.

Pamětní granty pro rok 2021 uděleny

Správní rada se na dnešním zasedání rozhodla udělit čtyři pamětní granty Martiny Roeselové:

  • Mgr. Monika Fňašková (CEITEC, Brno)
  • Mgr. Lenka Gahurová, Ph.D. (Jihočeská univerzita, České Budějovice)
  • Ing. Johana Muchová (CEITEC, Brno)
  • Mgr. Ondřej Schindler (MU, Brno)

Blahopřejeme všem oceněným.

Vyhodnocování žádostí pro rok 2021

Obdobně jako v předchozích letech jsme zaznamenali velký zájem o udělení pamětního grantu Martiny Roeselové.

Nebude lehké vybrat z letošních 22 žadatelů/žadatelek.

Uzávěrka přihlášek se rychle blíží

Nezapomeňte, že uzávěrka přihlášek pro udělení grantů pro tento rok je již 30. září 2021.

Více informací na stránce www.nfmr.cz/pro-zadatele.

Pokud připravujete žádost o udělení grantu, nepřehlédněte často kladené otázky (FAQ).

Ceny za rok 2020 ve správných rukách

Správní rada NFMR se při hodnocení závěrečných zpráv vítězů za rok 2020 s velkou radostí a zároveň s obdivem seznámila se skvělou celoroční prací všech držitelů, kterým se velmi dobře podařilo skloupit péči o dítě s vědeckou prací.

Všem srdečně blahopřejeme!

Přehled dosažených vědeckých výsledků:

Aneta Ledererová:

„Podpora Vaší nadace mi dala nejen finanční jistotu, ale i hřejivý pocit podpory a vědomí, že mé konání a snaha zvládnout více životních rolí není zbytečná.“

Publikace:

Lenka Ťupová:

„Velmi Vám děkuji za tuto obrovskou podporu a doufám, že Vás potěší výsledky mé celoroční práce, kterých jsem díky Vaší podpoře snadněji dosáhla.“

Publikace:

Miroslav Dvorský:

Publikace:

Jaroslava Nováková:

Publikace:

Slavnostní vyhlášení vítězů odloženo

Tradiční slavnostní vyhlášení letošních vítězů se vzhledem k pandemické situaci o rok odkládá.

Už nyní se těšíme na vánoční večírek v roce 2021, kde se, jak doufáme, setkáme společně s vítězi roku 2020 i 2021.

Pět nových držitelek grantu

U příležitosti pátého výročí Nadačního fondu se správní rada rozhodla ocenit pět uchazečů o Pamětní grant Martiny Roeselové:

  • Rasha Abdelrahman, MSc. (CEITEC VUT, Brno)
  • Mgr. Monika Čechová, Ph.D. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Liběchov)
  • Mgr. Anna Mrázová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
  • Ing. Markéta Tesařová (CEITEC, Brno)
  • Mgr. Anna Týčová, Ph.D. (Ústav analytické chemie AV ČR, Brno)

Blahopřejeme všem vítězkám a jejich rodinám.

Páté výročí nadačního fondu

15 grantů
15 úspěšných skloubení kvalitní vědy s rodičovstvím

Oceňuji, že jde o stipendium, které vám ponechává svobodu.
Finanční prostředky nejsou vázané na určitý předem definovaný způsob použití, takže můžete flexibilně reagovat na měnící se rodinnou situaci.
Daná důvěra, že sám rodič nejlépe ví, jak zajistit péči o dítě, je osvobozující a současně zavazující.

– MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.


RNDr. Klára Frydrýšková

RNDr. Klára Frydrýšková

RNDr. Klára Frydrýšková obdržela Pamětní grant Martiny Roeselové během doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Dnes působí ve firmě zabývající se vývojem imunoterapeutických léčivých přípravků.

„Pamětní grant Martiny Roeselové jsem obdržela v okamžiku, kdy jsem se snažila dokončit doktorské studium a současně pečovat o dvě dcery v předškolním věku. Získání grantu mi umožnilo zásadně navýšit čas, který jsem mohla strávit v laboratoři, dcerám jsem zaplatila hlídání, dokončila jsem některé nejdůležitější experimenty, napsala publikaci, která je zatím mou nejlépe impaktovanou, a disertační práci. Mým dlouhodobým cílem již během studia bylo posunout se z oblasti základního výzkumu do výzkumu aplikovaného. Díky získání titulu Ph.D. se mi to skutečně podařilo. Nyní pracuji jako specialistka vývoje výrobních postupů jedné technologické platformy pro více kandidátů na imunoterapii různých nádorových onemocnění. S kolegy se snažíme tuto platformu vylepšovat a zařídit vše nezbytné pro její hladké komerční využití, které jak všichni doufáme, již brzy nastane.“


Mgr. Barbora Melkes

Mgr. Barbora Melkes

Mgr. Barbora Melkes obdržela Pamětní grant Martiny Roeselové během svého doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde stále působí na Katedře fyziologie a zabývá se molekulárními drahami spojenými s bolestí.

„Potřebovala jsem se vrátit do laboratoře, abych mohla dodělat dizertaci. Neměla jsem ale mnoho možností, jak zajistit hlídání pro mého tehdy 1,5letého syna, a ani přes veškerou pomoc mé rodiny jsem neměla dostatek času k vědecké práci. Tento grant mi umožnil zaplatit hlídání pro mého syna a úspěšně skloubit rodinu s prací. Získala jsem díky němu dostatek dat ke dvěma článkům, se kterými jsem úspěšně proplula rozbouřenými vodami recenzních řízení v kvalitních časopisech, a k sepsání mé disertační práce na téma molekulárních interakcí µ opioidních receptorů a iontových kanálů TRPV1. Koncem září mě čeká obhajoba, tak snad to klapne.“


MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.

MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.

MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D. obdržela Pamětní grant Martiny Roeselové v roce 2018 jako postdoktorandka působící v Mezinárodním centru klinického výzkumu při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a výzkumná pracovnice na Mayo Clinic v USA.

„Grant byl pro mě velmi přínosný ve více rovinách. Samozřejmě, že mi pomohl finančně a umožnil mi zajistit péči o děti. Ještě důležitější ale bylo, že se jednalo o velmi silnou psychickou podporu. Za několik měsíců se nám narodil náš třetí potomek a doma jsme měli 3 děti do 3 let, což byla sice radostná, ale zároveň velmi náročná výzva. Vždy jsme toužili po velké rodině. Zároveň jsem si ale přála alespoň částečně zůstat v kontaktu s vědou a prací lékaře. Grant představoval určitý symbol, že se se mnou počítá i na mateřské, a konkrétní pomoc v nové situaci rodiče. Od té doby jsem pracovala na několika zajímavých projektech. Působila jsem jako spolumentor studentů Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity. Kromě toho jsme s kolegy v rámci celonárodního projektu klinických doporučených postupů úspěšně obhájili pilotní projekt zaměřený na doporučené postupy pro diagnostiku, terapii a následnou péči u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. Také jsme úspěšně završili práci na několika projektech týkajících se cévní mozkové příhody s publikacemi v impaktovaných časopisech a další máme v recenzním řízení. V současnosti se stále snažím skloubit více rolí dohromady. Jsem na rodičovské „dovolené“, působím na částečný úvazek v Mezinárodním centru klinického výzkumu v Brně a na Mayo Clinic v USA. Příští rok bych měla působit jako školitel Ph.D. studentů, částečně se vrátit k výuce studentů LF MU a jako lékařka do klinického provozu na Interní hematologickou a onkologickou kliniku FN Brno.“

Vyhodnocování žádostí pro rok 2020

Správní rada a hodnoticí komise je i v letošním roce postavena před nelehký úkol: vybrat z 31 žadatelů a žadatelek ty, kterým bude udělen Pamětní grant Martiny Roeselové.