Pro žadatele

Ke stažení: Pravidla Nadačního fondu


Často kladené otázky (FAQ)


Kdo může žádat o grant?

O udělení nadačního příspěvku známého jako Pamětní grant Martiny Roeselové mohou žádat výlučně fyzické osoby, a to Ph.D. studenti a studentky nebo postdoktorandky a postdoktorandi, kteří pečují o dítě předškolního věku a zároveň se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitě či neuniverzitním vědeckém pracovišti v České republice.


Jak žádat?

Žádost o udělení příspěvku musí být v angličtině a musí obsahovat:

  • plán výzkumu po dobu jednoho roku (1–2 strany)
  • popis rodinné situace a plánovaný způsob využití příspěvku (max. 1 strana)
  • strukturovaný životopis žadatelky/žadatele s kompletním seznamem publikací a konferenčních prezentací (max. 3 strany)
  • doporučující dopis od školitele či přímého nadřízeného žadatelky/žadatele.

Kompletní písemnou žádost o přidělení grantu včetně všech požadovaných příloh je třeba zaslat e-mailem (info@nfmr.cz) či písemně na adresu nadačního fondu.

Žádosti o grant pro následující rok se přijímají vždy do 30. září běžícího roku. Správní rada rozhoduje o přiznání grantů na základě doporučení Hodnotící komise vždy do 30. listopadu a o svém rozhodnutí neprodleně informuje žadatele. Rozhodnutí správní rady je konečné.


Poskytnutí Pamětního grantu

Nadační příspěvek Pamětní grant Martiny Roeselové se uděluje na jeden kalendářní rok, a to v celkové výši 120 000 Kč.

Příspěvek je poskytován ve třech splátkách. První splátka ve výši padesáti procent z celkového nadačního příspěvku je splatná do třiceti dnů po podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Druhá splátka ve výši dalších čtyřiceti procent z celkového nadačního příspěvku bude vyplacena po šesti měsících, přičemž vyplacení této splátky je vázáno předložením zprávy o způsobu použití nadačního příspěvku. Třetí splátka ve výši zbývajících deseti procent z celkového nadačního příspěvku je vázána na předložení závěrečné písemné zprávy (1-2 strany) o dosažených výsledcích vzniklých díky nadačnímu příspěvku, kterou jsou držitelé grantu povinni podat do dvou měsíců po skončení této jednoroční podpory.

Držitelé grantu rovněž souhlasí s použitím svého jména a dalších informací v souvislosti s Nadačním fondem a jeho propagací.


Hodnotící komise

Žádosti o udělení Pamětního grantu Martiny Roeselové posuzuje nezávislá komise, která poskytuje své stanovisko Správní radě rozhodující posléze o přiznání grantu.

Členy hodnotící komise jsou:

  • Prof. Barbara Finlayson-Pitts (University of California, Irvine)
  • Dr. Barak Hirshberg (Faculty of Exact Sciences, Tel Aviv University)
  • Prof. Pavel Jungwirth (ÚOCHB AV ČR)
  • Bc. David Roesel (FJFI ČVUT)
  • Dr. Pavlína Řezáčová (ÚOCHB AV ČR)
  • Prof. RNDr. Jitka Ulrichová (Univerzita Palackého v Olomouci)